அரியாசனம்

பார்க்கபடும் விதத்தில்
பார்வைகள் மாறுபடும்
ராவணனுக்கு எதிரான
அனுமனின் வால் ஆசனம்
அவனை பயமுறுத்த அல்ல
அனுமனின் அருள் பார்வையில்
அரக்க குணம் மாற வேண்டிதான்
என்னுடைய பார்வையில்
போற்றுதலுக்குரிய வியனுலகு…
பாரதியின் பார்வை வேண்டினாலும்
அரியாசனம் மட்டும் என் விருப்பம்……

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s